Değerlerimiz

Misyonumuzu yerine getirmenin ve vizyonumuza ulaşmanın ancak mükemmelliğe odaklanmak ile gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz.

Böyle iddialı bir yolculukta, yönetim ilkelerimiz ve temel değerlerimiz tüm faaliyetlerimize ışık tutacaktır. 

Aşağıda belirtilen tüm yönetim ilkelerimize yürekten inanır ve temel değerlerimize sahip çıkarız.

 

Müşteri Odaklılık

 • Müşterilerimiz için üstün kaliteli ürün ve hizmetleri, makul fiyatlarla, söz verdiğimiz zaman ve şartlarda sunarız.
 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir yapıda ve mantıkla çalışırız.
 • Müşterilerimize saygı, haysiyet, adalet ve nezaket kuralları çerçevesinde eşit yaklaşırız.
 • Sadece hizmet vermeye yetkin olduğumuz, hizmetlerimize ve ürünlerimize değer veren, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşterilerimiz için çalışmayı amaçlarız.
 • Müşterilerimizin gizli bilgilerine önem veririz ve bu bilgileri kendilerinden onay almadan kimseyle paylaşmayız.
 • Verdiğimiz reklamlarda, doğru ve dürüst davranırız. 

Yenilikçilik

 • İşlerimizde herkesi yaratıcı olmaya teşvik ederiz.
 • Yeni fikirleri heyecanla karşılar ve gelişmesine yardımcı oluruz.
 • Seviyesi ne olursa olsun çalışanlarımızın fikirleri hakkında pozitif oluruz ve onları destekleriz. Böylece, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, süreçlerimiz, iş yapış biçimlerimiz konusunda devamlı müşterilerimizin değer vereceği yenilikler yaparız. 

Değişimcilik

 • Dünyada her konuda hızlı bir değişimin yaşandığını biliyoruz.
 • Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen değişimin, çok hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkilediğini görüyoruz.
 • Değişim hızının giderek arttığının ve değişmeyenin saf dışı olacağının farkındayız. O halde değişime ayak uydurmaktan öte, değişimi başlatmak gerektiğini ve bunun rekabet avantajı getirdiğini çok iyi biliyor bu yönde tedbirler alıyoruz.

Karşılıklı Kazanç

 • Kazan-kazan ilkesine inanırız.
 • İlişkide bulunduğumuz tüm tarafların bizimle yaptıkları işten kazanmaları gerektiğini peşinen kabul ederiz. Onlara ve haklarına saygı gösterir, her kesimle işbirliği yaparak çalışırız.

İlke Odaklılık

 • İlkelerin, doğal yasalar olduğuna, yaşayan her büyük dinin, sağlam toplumsal felsefelerin, ahlak sistemlerinin ve insan vicdanının birer parçası olduklarına inanırız.
 • Tüm ilkeleri kabul edip uyum sağlarız ve ilişkilerimizde ve kararlarımızda onları esas alırız.
 • Haklılık, dürüstlük ve doğruluk ilkesi, insan vakarı, hizmet veya katkıda bulunma ilkesi, kalite ya da mükemmellik ilkesi, vb gibi tüm ilkelerin evrensel kapsamı olan derin ve temel doğrular olduğuna inanırız.
 • Bu ilkeler insan davranışının kılavuzlarıdır, temelde tartışma götürmezler. Bizde bu inançla davranışlarımızda ilkeleri temel kılavuzlarımız olarak peşinen kabul ederiz.

Akılcılık

 • İşimizi geliştirirken, problem çözerken, her türlü faaliyetimizde aklımızı duygularımızın önüne alırız.
 • Hedef pazarlarımızda rekabet ederken, kesinlikle duygularımız ile değil, akıl ile kararlaştırdığımız yöntemleri uygularız. uzlarımız olarak peşinen kabul ederiz. 

Bilimcilik

 • Her konuda bilimin önderliğine inanırız.
 • Devamlı araştırmayı ve öğrenmeyi düşünürüz.
 • Var olan veya yeni bulunmuş bilgileri öğrenerek işimize uygulamak için büyük çaba gösteririz.
 • Bilim kuruluşları ile işbirliği yaparak, gerekli konularda onlara katkı sağlarız. 

Proaktiflik

 • Yaptıklarımız veya yapamadıklarımız, kararlarımızın ve seçimlerimizin sonucudur diye peşinen kabul ederiz.
 • Başarı ve başarısızlığımızdan, asla bizim dışımızdaki olayları, diğer insanların tutumlarını suçlu bulmayız.
 • Gerçek değerlere önem veririz. İşlerimize en iyi şekilde konsantre olur ve başarmak için yoğun çaba harcarız.
 • Her şeyden önce yapabileceğimize ve sorunu çözebileceğimize kuvvetle inanırız. Bu inanç bizdeki yapma gücünü harekete geçirir, beceri ve enerjiyi üretir. Bu enerji ile çok çalışır, diğer kişiler ile işbirliği yapar ve mutlaka başarırız.
 • Biz sorun yaratmayız, sorunlara çözüm getiririz, gerekeni yapmak için insiyatifi ele alır, ısrarla çaba gösterir ve işimizi yaparken doğru ilkelere uyarak mutlaka çözüm üretmeye çalışırız. 

Takım Ruhu

 • Aynı amaç etrafında birleşir, bu amaca doğru çalışırız.
 • Samimi ve açık bir şekilde birbirimizle bilgi paylaşırız ve iletişim içinde oluruz.
 • Fonksiyonlar, çalışma grupları, takımlar arasında koordinasyon ve işbirliği yaparız.
 • Bireylerin arasındaki farlılıklara değer veririz.
 • Bireysel ve takım başarılarını tanır, ödüllendiririz.
 • Başarı ve başarısızlıkları birbirimizle paylaşarak grup performansını arttırırız

Liderlik

 • Çalışanlarımızı motive ederek, eğiterek, liderlik ve yönlendirme vasıflarını geliştirmeye çalışırız.
 • Tüm profesyonelleri, potansiyellerinin tümüyle açığa çıkartılması için cesaretlendirir ve yardımcı oluruz.
 • Hak eden herkese, en üst basamağa kadar çıkma şansı tanırız. 

Çalışanların Değeri

 • Başarımızın temelinde en değerli varlığımız olan insanlarımız yer almaktadır. Mükemmele ulaşmak için çalışanlarımızın sürekli gelişmesini sağlayarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde aktif, yapıcı ve yaratıcı katılımlarını en üst düzeye çıkartırız.
 • Onların mutlu ve huzurlu aile bireyleri olmalarına ve devamlı kendilerini geliştirmelerine katkı yapmayı hedefleriz.
 • Şirketimizin sürekliliğine ve çalışanlarımızın işlerini huzur içinde muhafaza etmelerine öncelikli önem veririz.
 • Gereksiz, ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır ve güvenli bir şekilde büyümeyi amaçlarız. 

Saygı

 • Çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı ve kendilerini değerli hissedecekleri bir çalışma ortamı sağlarız.
 • İş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeye önem veririz.
 • Farklı geçmişlerden gelen insanların tam potansiyellerini ortaya çıkartabilmek için eşit şartlar sunarız
 • Diğerlerini dinlemek ve algılamalarını, endişelerini anlamak için çaba gösteririz.
 • Bireylerin problemlerini çözmek için beraberce elimizden geleni yaparız.
 • Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle toplum içerisinde bulunacakları girişimleri destekleriz 

Şeffaflık

 • Ticari sırlarımız hariç gizleyecek bir şeyimiz yoktur. İşlerimizde asla utanılacak yöntemler kullanmayız.
 • Rekabette avantaj yaratan ticari sırlarımız hariç,bilgilerimizi paylaşır ve daima şeffaf olmaya çalışırız.
 • Şeffaflık sayesinde, ilişkide bulunduğumuz tüm tarafların menfaatlerini her zaman için koruduğumuzu açıkça gösterir, güvenlerini ve saygılarını kazanırız. 

Eşitlik

 • Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır ve çalışanların bireysel gelişimi için gerekli özveriyi gösteririz.
 • Ayrımcılıktan (dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, etnik köken v.b.) arındırılmış bir çalışma ortamını taahhüt ederiz.
 • İlişkide bulunduğumuz herkese karşı fırsatları eşit bir şekilde sunarız.

Tutarlılık

 • Tüm davranışlarımızda, prensipler, değerler ve standartlarla uyum içinde oluruz.
 • Bu davranış stilimizi tutarlı bir biçimde her zaman devam ettiririz. Sözlerimizin ve eylemlerimizin hep benzer olmasına dikkat ederiz.
 • Yönetim ve değerlendirme faaliyetlerimizde, ilke odaklı, objektif ve tutarlı davranırız.
 • Uygulamalarımızın bireyler arasında veya zaman içerisinde aynı veya yaklaşık olarak aynı olmasına özen gösteririz.
 • Çalışanlarımıza birbiriyle çelişmeyen yönlendirmeler yaparız.
 • Yaptığımız yönlendirmelerin aynı doğrultuda olmasına ve fonksiyonlar arası amaç birliğine önem veririz. 

Dürüstlük

 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.
 • İş yaptığımız ve herhangi bir nedenle ilişkili olduğumuz, çalışanlarımız da dahil olmak üzere, her tarafa karşı doğrulukla ve dürüstlükle hareket ederiz 

İş Ahlakı

 • Faaliyetlerimizde kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi kurallara bağlı kalırız.
 • Elimizde belirlenmiş bir düzenleme olmadığı durumlarda, kurumumuzun temel değerlerini, etik anlayışını ve evrensel ilkeleri esas alır, faaliyetlerimizde bunları rehber kabul ederiz.
 • Hiçbir şartta meşru olmayan faaliyetimiz olamaz. 

Güvenilirlik

 • Kamuoyunun güvenini kazanmak ve sürdürmek temel değerlerimiz arasında yer alır. Doğruluktan hiçbir şartta ayrılmayan, ilkelerine ve sözüne kesinlikle sadık, her konuda güvenilir olmayı içtenlikle benimseriz.
 • Herkese karşı açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, verilen bilgiler doğrultusunda hareket ederiz. Ne söylediysek onu yaparız, yapamayacak isek söylemeyiz. 

Kurumsal Vatandaşlık, Barışçılık ve Yurttaşlık

 • Ülkemizin ve faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerin kanunlarına, geleneklerine uygun bir şekilde davranır ve bu toplumların gelişmesine katkıda bulunmaya çalışırız.
 • İyi bir vatandaş olma bilinci ile hareket eder ve toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz.
 • Kadınların eşit bireyler olarak toplumdaki yerlerini almaları için aktif çalışmalar yaparız.
 • Çalışanlarımızın da sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif şekilde rol alarak öncü olmalarını bekler ve bu girişimlerini destekleriz.
 • Faaliyetlerimizin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek konusunda çaba gösteririz ve çevre düzenlemelerine uyarız.
 • Kamu yararına olan hizmetlerde, eğitim, çevre, ağaçlandırma, kadın hakları ve hayır işlerine yönelik konularda aktif olarak rol alırız ve yapılan çalışmaları destekleriz.
 • Ülkemizin gelişerek lider ülkeler arasına girmesini, yurttaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmasını gönülden ister, buna katkıda bulunuruz.
 • Dünyanın değişik yörelerinde yaşayan farklı ülkelere mensup tüm insanların barış ve mutluluk içinde yaşamalarını yürekten diler, elimizden gelen katkıyı sağlarız. herkese karşı fırsatları eşit bir şekilde sunarız.