KVKK Bilgi Talep Formu

BAŞVURU FORMU

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin hakları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildiriminden ulaşabilirsiniz.

Şirketimize yapılacak başvurular işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

 

Açıklama

 

Başvuru Adresi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması)

 

Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak bizzat, iadeli taahhütlü posta ile ya da noter aracılığı ile iletilmesi.

 

 

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad.No:20 Fatih/İstanbul

 

 

 

Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktı

 

 

bilgi@favori.com.tr

 

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu belirleyeceği diğer yöntemler ilan edildiği takdirde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. 

I. Başvuranın İletişim Bilgileri

Adı- Soyadı

 

T.C. Kimlik No:

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

Adresi:

 

 

 

 

II. Lütfen başvuru talebinizi ayrıntılı olarak açıklayınız.

Talep Konusu

 

 

 

 

 

 

III. Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

☐ Ziyaretçi                                                                             

☐ Çalışan                                                                                ☐ Müşteri

☐ Çalışan Adayı                                                                       ☐ İş Ortağı

☐ Eski Çalışan                                                                      ☐ İş Ortağı Çalışanı

☐ Diğer (Açıklayınız ………..)

 

IV. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Fax numarama gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Başvuran Beyanı

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuran Ad – Soyad:

Tarih:

İmza: